PICT1798.png
bibel.png
DSCF6197-ingentalerstol.png
IMG_1218.jpg
PICT1798.png

Mere end blot gudstjeneste


SCROLL DOWN

Mere end blot gudstjeneste


Udover søndagsgudstjenesten rummer kirken også aktiviteter målrettet forskellige grupper alt efter alder, køn, interesser og perioder i livet.  Du kan se under Kalender, hvornår de forskellige arrangementer finder sted.

Vores mål er at være en relevant kirke i tiden, som møder mennesket i hverdagen og giver rum for at leve den kristne tro ud i en moderne verden.

Vi ser AMC som en åben kirke – et fællesskab, der indbyder alle til at være med. Vi deler troen på Gud, livet, samfundet og på, at hver enkelt person har stor betydning og værdi.

Den daglige ledese af kirken varetages af lederteamet (bestyrelsen) samt en række forskellige arbejdsgrupper. AMC er ligeledes en del af organisationen MOSAIK, som er et forpligtende netværk af ledere, kirker, organisation og fællesforetagender i Danmark. Læs mere under Netværk.

Desuden er AMC også med i samarbejdet “Aalborg Præstenetværk”, som er et netværk af præster fra mere end 20 kirker i Aalborg, både folke- og frikirker. Læs mere under Netværk.

bibel.png

Det står vi for


Aalborg MenighedsCenter er et fællesskab af kristne, hvorigennem den enkelte kan finde støtte og vejledning i troen og finde ind i den funktion, vedkommende er skabt til.

Det står vi for


Aalborg MenighedsCenter er et fællesskab af kristne, hvorigennem den enkelte kan finde støtte og vejledning i troen og finde ind i den funktion, vedkommende er skabt til.

En frikirke

AMC er en såkaldt frikirke, hvilket blot betyder at vi ikke er en del af den Danske Folkekirke – med hvad det indebærer. Men den fungerer som et frit og selvstændigt fællesskab, gerne i samarbejde med mange andre menigheder. Selvom frikirkerne i Danmark er relativt små, så er det, vi står for, mere udbredt på verdensplan end den lutherske kirke (folkekirken). Du kan derfor være tryg ved at komme i AMC, også med hensyn til de teologiske og praktiske forhold.

Vi tror på Jesus

Som alle kristne tror vi på Bibelens udsagn om Jesus. Det er grundlaget for troen og for det arbejde, vi som menighed engagerer os i. Vi tror at Jesus er Guds Søn, at Han døde for vore synders skyld, men opstod i triumf og nu sidder ved Faderens højre hånd, højt over alle andre magter og myndigheder. Vi tror også på at Jesus snart vil komme tilbage på jorden for at hente sin menighed, alle dem, der tror på Ham og give dem evigt liv. For at få del i det, må hvert enkelt menneske selv tage stilling for Jesus Kristus ved at omvende sig fra et liv, hvor man er styret af egoisme og syndig natur. Ved omvendelsen til Jesus fås tilgivelse for synd, man bliver “født påny” og påbegynder et helt liv i harmoni med Guds plan og vilje. Vi praktiserer dåb ved neddykkelse i vand som et ydre vidnesbyrd om dette nye liv, som Gud giver til den enkelte. Jesus er den eneste vej til Gud. Ingen anden religion, ideologi eller person kan give frelse og evigt liv, men fører tværtimod til, at man vil tilbringe evigheden adskilt fra Gud i fortabelsen.

Bibelen og Helligånden

Troen på Jesus er bygget på Bibelen, som vi betragter som Guds levende, inspirerende Ord. Vi søger i Bibelen efter vejledning i åndelige og praktiske forhold, idet vi anerkender den som den eneste sikre rettesnor for liv og lære. Endvidere tror vi på, at Gud har givet os Helligånden, som en hjælper, der skal give den enkelte kraft til et sejrende kristenliv. Hele vort menighedsliv ønsker vi skal være under Helligåndens ledelse og bemyndigelse. Derfor vil du hos os opleve meget karismatisk liv såsom; bøn for syge, profeti, tungetale, guddommelig visdom og kundskab, udfrielse fra onde kræfter, megen glæde og begejstring mv. – altsammen virket af Helligånden og på Guds Ords grund.

Forholdet til andre kristne

Vi betragter alle, der tror på Jesus Kristus som Frelser og Herre, som vore brødre og søstre. Det betyder med andre ord, at vi ønsker samarbejde med alle kristne og glæder os over deres fremgang på samme måde som vor egen. Selvom der er områder, som vi kristne ser forskelligt på, tror vi, at det er bibelsk at velsigne og bede for hinanden, fremfor at tale ondt om andre og derved fremme uenighed.

En LOKAL menighed

AMC er en selvstændig, lokal menighed i Aalborg. Det betyder ikke, at vi er uafhængige af andre menigheder og tjenester – tværtimod! Vi plejer fællesskabet med andre menigheder og organisationer ud af frivillighed, kærlighed og fælles vision for vækkelse i landet. Som selvstændig menighed tror vi os bedre i stand til at virkeliggøre den specifikke kaldelse og opgave, Gud har givet os. Vi tror, at en lokal menighed er det bedste udtryk for Guds rige på Jorden. Her kan mennesker møde Jesus, blive disciple af Ham og udvikle deres personlige gaver og tjenester. Dette fører derved på sigt til fostring af stærke Guds mænd og kvinder, der kan udgå fra menigheden og selv evangelisere, plante nye menigheder, drive mission og hjælpearbejde mv. Derfor må lokalmenigheden fungere efter Guds ordninger og ikke drives som en almindelig klub eller forening, men af mennesker, som er kaldet af Gud til opgaven og som fællesskabet anerkender i denne funktion.

Indbyrdes kærlighed

Det væsentligste kendetegn på en bibelsk menighed er den indbyrdes kærlighed. Det er ifølge Jesu egne ord det, som bør kendetegne alle kristne, ikke en slap og humanistisk “kærlighed”, men ægte, dyb kærlighed mellem Jesu efterfølgere, som fører til et stærkt sammenhold og hengivenhed overfor fællesskabet. På den måde ser vi menigheden som en “oase” af kærlighed i en ofte hård og kynisk verden. Vi tror, at det er et af de vigtigste behov, som mennesker har idag.

Familielivet

AMC lægger stor vægt på familien, som den grundlæggende institution i både menighed og samfund. Derfor ønsker vi at styrke familien og opbygge kærlige og sunde relationer mellem ægtefæller og mellem forældre og børn. Vi tror, at ægteskabet er indstiftet af Gud og bør respekteres og fremhæves. Det betyder bl.a. at vi ser det heteroseksuelle, livslange ægteskab som den guddommelige vilje og ordning og at seksual livet hører hjemme her. Vi tror, at Gud vil oprejse mændene til at være bærere af familien, støtter i menigheden og gode forbilleder i samfundet. Vi tror ligeledes, at kvinderne skal opleve tryghed, værdighed og frihed til at tjene i deres Gudsgivne kald og opgave. AMC ønsker ligeledes at være et beskyttende og harmonisk åndeligt hjem for børn – inkl. de ufødte!

Ansvar over samfundet

Endelig tror vi, at vi som menighed skal bære vor del af ansvaret for det samfund, vi lever i. Det betyder først og fremmest, at vi værner om samfundet og nationen gennem bøn og proklamation af evangeliet, men også, at vi aktivt tager initiativer på forskellige områder, f.eks. i skole- og sundhedssektoren, eller på sociale og kulturelle områder.

DSCF6197-ingentalerstol.png

Det tror vi på


I Aalborg MenighedsCenter tror vi på følgende grundlæggende bibelske sandheder:

Det tror vi på


I Aalborg MenighedsCenter tror vi på følgende grundlæggende bibelske sandheder:

1) Bibelen

- som Guds levende, inspirerende ord og øverste autoritet for sandhed og lære.

2) Den Treenige Gud

- en sand, kærlig, evig, treenig Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

3) Jesus, Guds Søn

- på vor Herre Jesu Kristi guddommeligehed, på hans fødsel af en jomfru, på hans syndfrie liv, på hans mirakler, på hans stedfortrædende og forsonende død, på hans legemlige opstandelse, på hans himmelfart til Faderens højre hånd, at han kommer igen for at samle alle sine hellige til sig i himlen, på hans personlige fremtidige genkomst til jorden for at råde og regere i 1000 år.

4) Menneskets fald og mulighed for frelse

- Mennesket blev skabt i Guds billede. Ved selvforskyldt at overtræde Guds bud faldt mennesket i synd og den eneste mulighed for forløsning findes i Jesus Kristus, Guds Søn. Frelsen erfares ved i sit hjerte at tro Gud oprejste Jesus fra de døde og ved at bekende, at Jesus er Herre. - De som ikke tager imod Jesus Kristi forsonende værk, vil leve evigt adskilt fra Gud i fortabelsen.

5) Forsoningen

- ved Jesus Kristi død på korset. Jesus blev gjort til synd for os, bar syndens straf og vandt ved sin stedfortrædende død og ved sin opstandelse en evig forløsning for menneskeheden.

6) Dåb og nadver

- at den troende neddykkes i vand som en bekendelse af at være død fra sit tidligere selviske liv og oprejst med Kristus til at leve et helt nyt liv.

- at deltage i Herrens nadver ved at “spise af brødet og drikke af kalken” til ihukommelse af Jesus og bekræftelse af et åndens fællesskab med andre troende.

7) Helligåndens virke

- at Helligåndens dåb og fylde er forskellig fra, men i forlængelse af, den nye fødsel. Tegnet på dåben i den Helligånd er tungetale, eftersom Ånden virker det, samt den efterfølgende manifestation af åndelig kraft i vidnesbyrd og tjeneste. Helligånden formidler salvelse og nådegaver til tjenesten for Gud.

8) Menigheden

- at menigheden er Kristi legeme på jord, der repræsenterer og udbreder Guds rige og at enhver troende er en integreret del af Kristi legeme.

- at menigheden opbygges ved apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere.

- at lokalmenigheden ledes af en pastor i samarbejde med andre tjenester (tjenestegaver, ældste m.fl.)

- at menigheden skal udøve åndelig autoritet over “helveds porte” gennem forkyndelse, bøn, lovsang og tilbedelse.

9) Velsignelsen i den nye pagt

- åndelig velsignelse. Frelse, frihed, sejr, vækst mv.

- sjælelig velsignelse: Udfrielse, genoprettelse, fornyelse, harmoni mv.

- fysisk velsignelse: Helbredelse, lægedom, kraft mv.

- økonomisk velsignelse: “Så vi altid og under alle forhold, har alt, hvad vi trænger til.”

- social velsignelse: Fællesskab, omsorg, ansvar mv.

10) Tiende og gaver

- at give en tiendedel af sin indkomst til menigheden og dertil give yderligere gaver (kærlighedsgaver, takoffer, gaver til fattige, mission mv.)

IMG_1218.jpg

Lovsang


I AMC har lovsangen høj prioritet og er en vigtig del af gudstjenesten. Det er den fordi sang og musik har
en central plads i bibelen.

Lovsang


I AMC har lovsangen høj prioritet og er en vigtig del af gudstjenesten. Det er den fordi sang og musik har
en central plads i bibelen.

Det er lovsang

Bibelen taler ofte om lovsang og musik som en af de måder, hvorved vi kan kommunikere med Gud. Lovsang er sange vi bruger til at tilbede Gud med og igennem lovsang og tilbedelse erfares Guds nærvær. Det betyder, at når vi ærer Gud med hjertets sang, rører vi ved Hans hjerte og Han kommer og er til stede i bygningen. Guds nærvær betyder, at Han er til stede ved Helligånden. Igennem lovsang kan man mærke en varme sprede sig, man kan opleve et personligt møde med Gud, hvor Han taler til dig og giver dig en åbenbaring af hvem Han er. Du får en fred i dit indre og kan opnå helbredelse igennem lovsangen for indre sår såvel som til sygdom.

Lovsangen kan være meget følelsesladet. Nogle løfter hænderne i hengivelse til Gud eller for at række ud efter Ham, mens andre lukker øjnene for at tilbede. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at lovsynge på – det er op til den enkelte og finder sin egen udtryksform i mødet med Gud under lovsangen. Oftest står vi op, under den fælles lovsang, fordi det er lettere at engagere sig i sangen på den måde. Men der er naturligvis frihed til at sidde ned, hvis man finder den udtryksform den mest naturlige.

Ledelsesstruktur


Ledelsesstruktur


AMCs daglige ledelse varetages af følgende teams:

1. AMCs lederråd

Kasper Rahbek Pedersen (formand)
Ole Iversen (næstformand)
Sven B. Berntsen
Ejner Pedersen

2. AMCs tjenesteteam

Tjenesteteamet består af lederrådet samt lederne af de forskellige arbejdsgrene i menigheden
(Børn og Unge, Sang og Musik, Evangelisation, Medie og teknik, Mission, Administration m.v.)

3. Administrationsteam

AMC har et dagligt team af teknisk og administrativt personale. Derudover har AMCs seniorældste (de aktive“åndelige fædre og mødre”) en konsultativ funktion i menighedens daglige liv.

I følge menighedens vedtægter afholdes der årligt en generalforsamling, som alle medlemmer indkaldes til. På generalforsamlingen fremlægges en den årlige beretning og det årlige regnskab. I skriftet “AMC`s lære- og ledelsesmæssige retningslinjer” fremgår desuden mere detaljeret, hvordan menigheden ledes, hvilket ansvar medarbejderne bærer, forhold omkring medlemsskab, forvaltning og vision, samt en kort beskrivelse af menighedens trosgrundlag m.v.